Kinh Thiên Tâm Kỉ niệm thành lập Thiên Tâm Phỉ báng Thiên Tâm Tạo chứng nhận Mua dấu Thiên Tâm

36 tầng trời - Ngài Thiên Tuấn Kiệt ở tầng trời cao nhất

Kính mời anh chị cùng nghe chia sẽ của ngài về 36 tầng trời


Bảng liệt kê 36 tầng trời

Ngài Thiên Tuấn Kiệt ngự tại tầng trời 36 cao nhất cùng với Cha Thượng Đế và Mẹ Địa Mẫu

36 tầng Trời