Kinh Thiên Tâm Kỉ niệm thành lập Thiên Tâm Phỉ báng Thiên Tâm Tạo chứng nhận Mua dấu Thiên Tâm

6 Không của Ngài Thiên Tuấn Kiệt

 1. Không danh
 2. Không lợi
 3. Không vận động gây quỹ
 4. Không chính trị
 5. Không làm phiền ai
 6. Không liên hệ bất cứ tổ chức nào

6 không này được đặt trên núi Thiên Long Sơn, như bùa hộ mệnh giúp tránh xa cộng sản nằm vùng tại đó.

Sư phụ Kiệt thương người Việt, thương tất cả đồng hương mình, những người kém may mắn, thương chùa, thương thầy, thương Phật giáo, thương Công giáo nên mới xây dựng Thiên Long Sơn cho mọi người, ai cũng có thể lên núi được cả. Thiên Long Sơn không phải là chùa, mà là một công viên ai cũng có thể đến đó để sinh hoạt.

Trong tương lai, sư phụ Kiệt sẽ giao lại sự cai quản Thiên Long Sơn cho những ai có tài, có đức, có điều kiện, có tâm và hữu duyên.

Bài sám hối tu nhất kiếp ngộ nhất thời:

Con tên hồng trần là Ngô Tuấn Kiệt, tên Thiên là Thiên Tuấn Kiệt.

Hôm nay, thành tâm sám hối cùng Hoàng Thiên Hậu Thổ, tất cả 96 vạn ức Thiên căn từ Thượng Đế gửi xuống trần. Cõi ta bà hồng trần ô trượt con vì tham dục danh lợi tiền tài, ái ố, hỉ nộ gây ra không biết bao nhiêu nghiệp tội từ vô lượng kiếp.

Bây giờ, con xin thành tâm sám hối nhờ ơn trên Cha Thượng Đế, Mẹ Phật Mẫu hồng ân tha thứ cho con làm lại cuộc đời, con nguyện sẽ không bao giờ tái phạm, từ nay con nguyện ăn lành ở hiền, tu nhân tích đức để được về cùng Cha Mẹ trên cõi thiên đàng.

Dưới đây là một bài thơ đã ra đời khoảng mấy trăm năm, sư phụ Kiệt là người trong cuộc thấy sự hiển linh của những câu thơ và ứng ngay vào những ngày tháng hôm nay của chúng ta:

 • Hạ ngươn gian ác rất nhiều,
 • Thiên Đình ngày muốn xử tiêu cho rồi.
 • Minh Vương không xiết hỡi ôi,
 • Lo mưu định kế cứu rày Hạ Ngươn.
 • Liền qua Tây Vức Linh Sơn,
 • Cầu Phật giải cứu cõi trần hạ Ngươn.
 • Chư Phật đến trước đơn trì,
 • Tâu cùng Ngọc Đế chớ hờn chúng sanh.
 • Để cho Phật dạy làm lành,
 • Chừng nào chẳng đặng sẽ hành bịnh căn.
 • Thiên đình thôi mới phán rằng:
 • “Ta muốn hủy hết vạn dân đời nầy”
 • Dương trần hung ác lắm thay,
 • Nhơn sao Bồ Tát xin rày làm chi.
 • Chư Phật mới tấu một khi,
 • “Chúng sanh dại lắm nhiều khi lỗi lầm”
 • Minh Vương lụy nhỏ ròng ròng,
 • Thương đời không Chúa lỗi lầm thâm đa.
 • Mới qua cầu lịnh Thích Ca,
 • “Tâu cùng Ngọc Đế thứ tha dân nhờ”.
 • Ngọc Hoàng nghe tấu ngẩn ngơ,
 • Chư Thần vào tấu thiên cung cho tường.
 • Minh Vương cậy khắp bốn phương,
 • Dạy bảo xuống cõi Trung Ương tu trì.
 • Cúi xin ngọc Đế xét suy,
 • Dương trần nhiều kẻ dậy thì tu thân.
 • Ngọc Hoàng phán rõ nguồn cơn,
 • Minh Vương vốn thiệt là vua nhơn từ.
 • Thôi thôi tha thứ trần gian,
 • Vì lòng Bồ Tát với chàng Minh Vương.
 • Chư Phật về cõi Tây Phương,
 • Nói cho Minh Đế tỏ tường trước sau.
 • Minh Vương hết khúc quặn đau,
 • Cậy Tiên cùng Phật mau đi dạy trần.
 • Phật Tiên thôi mới đổi phiên,
 • Xuống ngay trần thế giả người bần nhơn.
 • Giả Điên rồi lại giả Khùng,
 • Cơ hàn rách rưới rất nên thảm sầu.