Kinh Thiên Tâm Kỉ niệm thành lập Thiên Tâm Phỉ báng Thiên Tâm Tạo chứng nhận Mua dấu Thiên Tâm

Bài khấn Đạo Thiên Tâm cầu qua Đại Dịch 2021 (11/9/2021)

Xem video ngài Ngô Tuấn Kiệt chỉ cách khấn


Nếu không xem được vui lòng xem video dưới đây


Hôm nay, ngày 14 tháng 06 năm 2024 con tên ...
Hôm nay con xin chí thành cầu khẩn xin Cha trời, Mẹ đất.
cùng vô lượng chư PHẬT, vô lượng Bồ Tát, vô lượng chư Thiên, vô lượng chư Thánh, vô lượng chư Thần cùng hồn thiêng sông núi nước Việt, chư vị thánh thần năm non bảy núi các cõi các phương cảm ứng chứng minh lòng thành.
Con trẻ mong cho nước Việt sớm thoát qua nạn ách tai ương trong những buổi cuối ngày của Tận Thế Sàng Lọc.
Chúng con lâu nay mải mê chạy theo chức quyền tiền tài tửu sắc quên đi bổn tánh hồi Thiên về cùng với Cha Mẹ ở cõi trời an lạc
Đại nạn bệnh dịch đói rách lũ lụt thiên tai đang xảy ra khắp hoàn cầu tại đất nước này, Việt Nam cùng các tỉnh đang gặp nạn dịch Vũ Hán bùng phát mạnh khắp mọi nơi nhất là Sài Gòn miền Nam hiền hoà
Con cầu nguyện Nam Mô Di Lặc Vương Phú Quý Phật đệ tử chúng con
Nhất nguyện cầu Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng Di Lặc Phật Vương phù hộ phổ độ chúng sanh
Nhị quang cầu cửu huyền thất tổ được tịnh độ siêu thăng
Tam nguyện cầu phụ mẫu tại đường răng long phước thọ
Tứ nguyện cầu vạn dân bá tánh an cư lạc nghiệp thế giới quốc thái dân an
Ngũ nguyện cầu Phật tổ Phật thầy, năm mẹ ngũ hành, ông vua bà chúa, trăm quan cựu thần, chư vị thánh thần, sơn thần thổ thần, thổ địa năm non bảy núi 12 phương cảm ứng chứng minh
Mong Cha Trời Mẹ Đất chứng minh lòng thành của con
Nam Mô A Di Đà Phật
Con tên ...
bài khấn cầu 2021 đại dịch covid