Kinh Thiên Tâm Kỉ niệm thành lập Thiên Tâm Phỉ báng Thiên Tâm Tạo chứng nhận Mua dấu Thiên Tâm

Bài khấn Đạo Thiên Tâm ngài Thiên Tuấn Kiệt chỉ khi có nạn


Hôm Nay, ngày 14 Tháng 06 Năm 2024
Con Tên ... (hiếu tử)

Chí Thành Cầu Khấn xin cho toàn cõi chúng sanh Năm nay được mưa thuận gió hòa nhà nhà an vui mạnh khỏe hạnh phúc vạn sự kiết tường.

Cảm ứng chứng minh lòng thành con trẻ
Nam Mô Tây Phương cực lạc thế giới
Đại từ đại bi phổ độ chúng sanh Adidaphat

Nam mô Di Lạc Vương Phú Quí Phật (3 lần)

Đệ tử chúng con nguyện:
Đệ tử chúng con nguyện: thập phương thường trú Tam Bảo, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, từ bi gia hộ chúng con, bồ đề tâm kiên cố, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, cùng pháp giới chúng sanh, một thời đồng chứng vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. (1 tiếng chuông, xá 1 xá)

Hãy lưu lại hình ảnh bài khấn để cần có mà dùng
bài khấn Ngô Tuấn Kiệt
bài khấn Thiên Tuấn Kiệt