Kinh Thiên Tâm Kỉ niệm thành lập Thiên Tâm Phỉ báng Thiên Tâm Tạo chứng nhận Mua dấu Thiên Tâm

Bài khấn Đạo Thiên Tâm ngài Thiên Tuấn Kiệt chỉ khi có nạn

Hôm Nay, ngày 13 Tháng 07 Năm 2024
Con Tên ... (hiếu tử)

Chí Thành Cầu Khấn xin cho toàn cõi chúng sanh Năm nay được mưa thuận gió hòa nhà nhà an vui mạnh khỏe hạnh phúc vạn sự kiết tường.

Cảm ứng chứng minh lòng thành con trẻ
 • Nam Mô Nhất Thiên Thiên Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế
 • Nam Mô Nhất Nhất Hoàng Thiên Mẹ Đại Thánh Mẫu (Phật Mẫu Diêu Trì)
 • Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
 • Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát
 • Nam Mô Đức Chúa Jesus - Đức Mẹ Maria cùng 12 Tông Đồ và Chư Thánh
 • Nam Mô Thập Phương Vô Lượng Phật - Khắp các cõi hư không thế giới
 • Nam Mô Thập Phương Vô lượng Bồ Tát - Khắp các cõi hư không thế giới
 • Nam Mô Thập Phương vô lượng Chư Thiên - Chư Tiên - Chư Thánh, Chư Thần 8 hướng 12 phương trời
Nam Mô Tây Phương cực lạc thế giới
Đại từ đại bi phổ độ chúng sanh Adidaphat

Nam mô Di Lạc Vương Phú Quí Phật (3 lần)

Đệ tử chúng con nguyện:
 • Nhất nguyện: cầu Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng, Di Lạc Phật Vương Phù Hộ phổ độ chúng sanh. (1 tiếng chuông, xá 1 xá)
 • Nhị nguyện: Cầu Cửu Huyền Thất Tổ được tịnh độ siêu thăng. (1 tiếng chuông, xá 1 xá)
 • Tam nguyện: cầu Phụ Mẫu tại đường Răng Long Phước Thọ. (1 tiếng chuông, xá 1 xá)
 • Tứ nguyện: cầu Vạn Dân Bá Tánh, An Cư Lạc Nghiệp, Thế Giới Quốc Thái Dân An. (1 tiếng chuông, xá 1 xá)
 • Ngũ nguyện: cầu Phật Tổ, Phật Thầy, 5 Mẹ Ngũ Hành, ông vua bà chúa, trăm quan cựu thần, chư vị Thánh Thần, Sơn Thần, Thổ Thần, Thổ Địa, 5 non, 7 núi, 12 phương, cảm ứng chứng minh. (1 tiếng chuông, xá 1 xá)
Đệ tử chúng con nguyện: thập phương thường trú Tam Bảo, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, từ bi gia hộ chúng con, bồ đề tâm kiên cố, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, cùng pháp giới chúng sanh, một thời đồng chứng vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. (1 tiếng chuông, xá 1 xá)

bài khấn Đạo Thiên Tâm
bài khấn Đạo Thiên Tâm