Kinh Thiên Tâm Kỉ niệm thành lập Thiên Tâm Phỉ báng Thiên Tâm Tạo chứng nhận Mua dấu Thiên Tâm

Bằng chứng anh Phi Công thấy dấu Thiên Tâm trên radar máy bay