Kinh Thiên Tâm Kỉ niệm thành lập Thiên Tâm Phỉ báng Thiên Tâm Tạo chứng nhận Mua dấu Thiên Tâm

Đạo Thiên Tâm thờ Thượng đế và Phật Mẫu, nhập đạo dễ dàng chỉ cần 12 lạy hướng về phía Đông Bắc, khấn lạy thành tâm, pháp danh Thiên Tâm + tên tục tự chọn. Giữ 12 giới luật làm đầu, tu tại nhà, vẫn có gia đình được.

Đạo này gọi là tự đốt đuốc mà đi. Cha mở rộng con đường ra cho mọi người, mục đích chính vẫn là tu tâm sửa tính. Đạo này học tất cả Tam đại Tạng kinh của đạo Phật, tứ diệu đế viên thể, Bát Chánh đạo, thoát luân hồi sinh tử giống đạo Phật nhưng đạo Thiên tâm mở rộng ra hơn là phải nghiên cứu, phải hiểu những đạo khác, phải giữ 12 giới luật

Mời anh chị xem video ngắn dưới đây cách khấn để mang họ Thiên

Mời anh chị xem video đầy đủ giải thích chi tiết về Đạo vầ Gia Nhập đạo Thiên Tâm

BÀI SÁM HỐI

TU NHẤT KIẾP NGỘ NHẤT THỜI

  • Cầm 12 cây nhang lên trán thành tâm khấn nguyện.
  • Hôm nay, ngày 14 tháng 06 năm 2024
  • Nhằm ngày tháng năm...
  • Con Tên Hồng Trần Là Phan Anh Huy (tên khai sinh)
  • Tên Thiên Là Thiên Anh Huy (ghi chú: thay họ Khai Sinh thành họ Thiên)
  • Hôm nay con xin thành tâm sám hối cùng HOÀNG THIÊN- HẬU THỔ tất cả 96 Vạn Ức Thiên Căn từ THƯỢNG ĐẾ gửi xuống ta bà(cõi trần) Hồng trần ô trượt con vì Tham Dục, Danh Lợi, Tiền Tài, Hỷ, Nộ, Ái, Ố. Gây ra không biết bao nhiêu nghiệp tội từ vô lượng kiếp. Nay con xin thành tám sám hối.

Nhờ ơn trên Cha Nhất Thiên Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế và Mẹ Nhất Nhất Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu, hồng ân hải hà thứ tha mọi lỗi lầm cho con làm lại cuộc đời, con nguyện sẽ không bao giờ tái phạm, từ nay con nguyện ăn hiền, ở lành, tu Nhân, tích Đức và nguyện hành theo 12 giới luật THIÊN TÂM để được về cùng CHA NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ và MẸ PHẬT ĐỊA MẪU DIÊU TRÌ trên cõi Trời vĩnh cữu...

(Lạy tạ 12 lạy)

NAM MÔ NHẤT THIÊN THIÊN NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ CHỨNG MINH
NAM MÔ NHẤT NHẤT HOÀNG THIÊN ĐẠI THÁNH MẪU CHỨNG MINH


cách khấn quy y Thiên Tâm