Kinh Thiên Tâm Kỉ niệm thành lập Thiên Tâm Phỉ báng Thiên Tâm Tạo chứng nhận Mua dấu Thiên Tâm

Điện Mẫu Thiên Long Sơn

KIỆT tha thiết thương mong... tất cả Quý Vị, Quý Cô Bác & ACE xa gần.. mọi dân tộc, mọi sắc dân... đều sớm được sum vui, sớm được viên đoàn.. bên CHA bên MẸ, bên CHÚA bên PHẬT..

Mong thay!
Mong lắm thay!

Điện Mẫu Thiên Long Sơn

Thương mời TẤT CẢ cùng kính lễ CHA YÊU & MẸ KÍNH - 2 ĐẤNG HÓA CÔNG - CHA là NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ - MẸ là DIÊU TRÌ PHẬT MẪU - là MẸ CHA / CHA MẸ của hết thảy chúng sanh vạn loài.

Video Điện Mẫu