Kinh Thiên Tâm Kỉ niệm thành lập Thiên Tâm Phỉ báng Thiên Tâm Tạo chứng nhận Mua dấu Thiên Tâm

Giấy Chứng Nhận Quy Y Thiên Tâm

Theo các Chư Vị nói tất cả tăng ni ở Việt Nam hơn phân nửa đã quy y Thiên Tâm, nhưng có lẽ họ còn ngại, chưa tự tin thể hiện nhiều về đạo Thiên Tâm.

Ta đã biết Phật A Di Đà, Quan Thế Âm, Quan Thế Chí, bây giờ biết thêm Thượng Đế và Phật Mẫu là 2 vị tối cao, có quyền hành phân xử nhân loại mình là Cha Trời Mẹ Đất.

Chúng ta những người con Thiên Tâm vẫn thờ Thượng Đế, nhưng mà được học Phật, vì xưa nay thần hồn chuyển thế, chúng ta đều biết có nghiệp quả, biết là có ma, có vong hồn, trong kinh Tân Ước và Cựu Ước không có nói nhưng ngày nay có Thiên Tâm thì đó là một điều rất đáng mừng.

Những người con chiên của Chúa cũng đi theo Thiên Tâm phân nửa khoảng gần 50 triệu người.

Điều quan trọng, các Chư Phật, các Chư Vị ở trên trời nói rằng con cháu của họ Thiên hiện nay rất nhiều, sư phụ Kiệt hãy ra một cái chứng chỉ gọi là “Sự chứng vật chất của Thiên Tâm” để bắt đầu hàng ngũ. Con của Thượng Đế là Thiên Tâm, phải có cái bằng này treo trên tường, bình thường mình cũng được các Chư Vị chiếu cố, còn nếu lỡ có chết đi qua thế giới bên kia cũng có hàng gọi là hàng ưu tiên, đó là lí do tại sao các Chư vị cho ra cái bằng đó.

Sư phụ Kiệt không có tự động làm điều đó là lệnh của bề trên. Ở trên trời, cung trời Đao Suất Thiên, Phật Di Lạc là tầng thứ 4 xuống đây, Phật Di Lạc là người thật, sư phụ Kiệt là đệ tử truyền thừa của Phật Di Lạc, đời Phật Di Lạc sẽ xuất hiện trong tương lai.

Thiên Tâm có trên trời hàng nghìn năm, xuống thế gian này từ năm 1979 và được Thượng Đế công bố cho tất cả các tầng trời để mà gia hộ dấu Thiên Tâm.

Tương lai Đức Thầy xuất hiện, tin theo Thiên Tâm Chư Thần sẽ gia hộ, những ai vô minh không hiểu, xem trời Phật không ra gì sẽ lâm vào những hoàn cảnh bi đát, khó khăn.

ĐẠO THIÊN TÂM ĐÃ ĐƯỢC KHAI MỞ BỞI CON CỦA NGOC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TỪ NHIỀU NGÀN NĂM TRÊN CUNG TRỜI ĐÂU SUẤT ĐÀ THIÊN TẦNG TRỜI THỨ TƯ MÀ ĐỨC PHẬT DI LẶC ĐANG NGỰ. NGÀY NAY THIÊN TỬ ĐÃ TÁI SANH XUỐNG NHÂN GIAN KHAI ĐẠO LẦN THỨ HAI VÀO NGÀY 16-03-2017, TẠI NÚI THIÊN LONG SƠN, THÀNH PHỐ MILPITAS, BANG CALIFORNIA, HOA KỲ.

ĐẠO THIÊN TÂM THỜ DUY NHẤT THƯỢNG ĐẾ, HỌC TRIẾT LÝ PHẬT, HÀNH BI TRÍ DŨNG, TỰ ĐỐT ĐUỐC ĐI, GIẢI THOÁT KHỎI LUÂN HỒI TRONG MỘT ĐỜI. CÁCH GIA NHẬP ĐẠO LÀ TỰ CÁ NHÂN KHẤN LẠY VỀ HƯỚNG ĐÔNG BẮC VÀ TỰ ĐẶT TÊN ĐẠO CHO MÌNH.

THIENTAMISM HAD FIRST BEEN FOUNDED BY THE SON OF THE PREMIER GOD FOR THOUSANDS OF YEARS IN ĐÂU SUẤT ĐÀ THIÊN HEAVEN, THE FOURTH HEAVEN WHERE MAITREYA BUDDHA IS RESIDING. TODAY HE WAS REBORN IN THE HUMAN WORLD TO ESTABLISH THIENTAMISM FOR THE SECOND TIME ON THE SIXTEENTH DAY OF MARCH, YEAR TWO THOUSAND SEVENTEEN, AT THE DRAGON MOUNTAIN, MILPITAS, CALIFORNIA, USA.

THIENTAMISM WORKSHIPS THE HIGHEST GOD, LEARNS BUDDHA'S PHILOSOPHIES, PRACTICES COMPASSION, WISDOM, BRAVERY, LIGHTS ONE'S OWN TORCH, ESCAPES THE ROUND OF EXISTENCE IN ONE LIFETIME. TO JOIN THIENTAMISM, ONESELF BOWS TO THE NORTHEAST DIRECTION AND TAKES ONE'S "THIEN" NAME.

Điền tên, ngày gia nhập đạo, chèn hình ảnh vào in ra và dán

giấy chứng nhận quy y họ Thiên

giấy chứng nhận quy y họ Thiên