Kinh Thiên Tâm Kỉ niệm thành lập Thiên Tâm Phỉ báng Thiên Tâm Tạo chứng nhận Mua dấu Thiên Tâm

Lời nguyện của ngài Thiên Tuấn Kiệt - Ngô Tuấn Kiệt

Con của Thượng Đế, Phật Mẫu – Thái tử tầng trời 36 Đại La Thiên


“Khi nào xã hội còn bất công, Chú Kiệt sẽ chưa thành Phật.”

lời nguyền Ngô Tuấn Kiệt

Chú Kiệt là ai, đã, đang, sẽ làm gì trong tiền kiếp, đương thời và tương lai để xã hội nhân loại không còn sự bất công. Khi chưa thành Phật, ngoài Thượng Đế - Phật Mẫu thì bậc giác ngộ hoặc sư phụ nào sẽ dẫn dắt Chú Kiệt giữa Đạo và Đời trong cõi ta bà lẫn vô vi.

Lịch sử có gắn kết thế nào với tâm linh, các bậc giác ngộ từng mang kiếp phàm nào trong quá khứ, đương thời hoặc tương lai và nhiều điều bí ẩn khác mà chúng ta chưa biết.

Những điều đó được giải mã trong các bài giảng của Chú Kiệt trên kênh Youtube "NGÔ TUẤN KIỆT Official"