Kinh Thiên Tâm Kỉ niệm thành lập Thiên Tâm Phỉ báng Thiên Tâm Tạo chứng nhận Mua dấu Thiên Tâm

Dấu hiệu Thiên Tử trên tay ngài Thiên Tuấn Kiệt

THÁI TỬ THIÊN NHÃN và DẤU THẬP trong lòng bàn tay của NGÀI Người đến từ tầng trời 36 - ĐẠI LA THIÊN

Đây là một trong những Thánh Hiệu khác nhau xác thực chơn mệnh tối thượng và vô song của Đức Ngài - Là Thái Tử Thiên Hoàng thưa quý vị !

PHƯỚC CHO AI ĐÃ THẤY MÀ TIN, MÀ KÍNH TÔN !

dấu hiệu thiên tử Thiên Tuấn Kiệt